GDPR – Ochrana osobních údajů

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí (dále jen „CSP„) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

CSP zpracovává osobní údaje a další informace týkající se klientů registrovaných sociálních služeb včetně zájemců o službu, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnanců a dále smluvních partnerů.

Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených CSP zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu.

CSP respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány.

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. CSP zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, nebo ve veřejném zájmu.

CSP zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů. Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. CSP pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů CSP, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

 

Na CSP je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID datové schránky JZ7G4u,
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@csp-uo.cz nebo reditel@csp-uo.cz,
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí,
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí v pracovní dny v době mezi 8.00 až 15.00 hod.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na CSP obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na CSP obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na všechny žádosti vztahující se k osobním údajům má CSP lhůtu 30 dnů k vyřízení.

Úkony spojené s výkonem práv jsou bezplatné. Pouze, pokud by se subjekt údajů dožadoval svých práv opakovaně, nedůvodně a nepřiměřeným způsobem, lze vyřizování zpoplatnit.

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO):

Ing. Jan Gubáš

gubas@catania.cz

Catania Group, s.r.o.

Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

 

Dozorový úřad:

Úřad na ochranu osobních údajů

posta@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


Formuláře a další informace ke stažení:

VZOR Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ

VZOR Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ – Zákonný zástupce

VZOR Žádost subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů

VZOR Informační povinnost správce vůči subjektu údajů – formulář

VZOR Žádost subjektu údajů o opravu údajů

VZOR Žádost subjektu údajů o výmaz údajů

VZOR Oznámení subjektu údajů o vznesení námitky proti zpracování

VZOR Žádost subjektu údajů o omezení zpracování

VZOR Žádost subjektu údajů o zajištění přenositelnosti