Výpůjčka obytné jednotky

Sjednání výpůjčky obytné jednotky

1. Na výpůjčku v domě Na Pláni 1343 se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně v sídle Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

Obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 jsou určeny :
• občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CSP je oprávněno v tomto domě poskytovat bydlení osobám, kterým se neposkytují sociální služby, ale jsou:

• držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osobami, které pobírají příspěvek na péči nebo poživateli invalidního důchodu
• osobami s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který dle vyjádření lékaře omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

V těchto obytných jednotkách jsou poskytovány služby sociální péče – pečovatelská služba.

Obytné jednotky jsou ve velikosti 1+0 (pro 1 osobu) a 1+1 (možné pro 2 osoby – manželská dvojice, partneři, apod.)

 

Fotografie obytné jednotky o velikosti 1+0

 

2. Se zájemcem jedná sociální pracovnice pro budovu Na Pláni 1343.

3. Sociální pracovnice provede tzv. sociální šetření. Během něj probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace, s čím může pečovatelská služba pomoci.

Tiskopisy pro přijetí tvoří:

1. Žádost o umístění 1343 – od 1.6.2020

2. Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

3. Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Ostatní tiskopisy a dokumenty naleznete zde.

Vyjádřením praktického lékaře na žádosti je nutné doložit, že zdravotní stav zájemce mu umožní samostatné bydlení v obytné jednotce s poskytovanou službou sociální péče.

4. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny a je v době podání žádosti volná obytná jednotka, následuje sepsání Smlouvy o výpůjčce obytné jednotky a jejích příloh a Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Sociální pracovnice se domlouvá se zájemcem na termínu nastěhování a dalších podrobnostech.

5. Pokud v době podání žádosti není volná obytná jednotka, je žádost zájemce umístěna do pořadníku žadatelů o umístění.

Žádosti jsou vedeny dle data podání a při uvolnění bytu vybírá komise z těchto žádostí nejvíce potřebné zájemce.

 


Ukončení výpůjčky obytné jednotky

V případě ukončení výpůjčky obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 (např. z důvodu nespokojenosti, úmrtí, přestěhování, odchodu do domova pro seniory, apod.) kontaktujte prosím sociální pracovnici (viz Kontakty).

Bude s Vámi sepsána Dohoda o ukončení výpůjčky nebo Výpověď a domluvíte se na postupu, co a kdy je nutné zařídit.


Domy s byty zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)

Zájemce o bydlení v domech na adrese Na Pláni 1432, 1433, 1434 nebo Kladská 1501, 1502, 1503, případně T. G .Masaryka 105, podá žádost o umístění na Odbor správy majetku města, p. Hudečková Alena. O umístění žadatelů rozhoduje bytová komise, nikoliv Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí.

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu