Základní informace

Pečovatelská služba zajišťuje komplexní péči dle zákona č. 108/2006 Sb. a podle zakázky klienta v jeho domácnosti . Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti města Ústí nad Orlicí.

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

Jedná se o terénní a ambulantní služby, dle individuálních potřeb klientů, které se poskytují přímo v jejich domácnostech.

 • Poskytujeme podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích.
 • Umožňujeme klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím.
 • Pomáháme žít běžným způsobem života svých vrstevníků.
 • Poskytujeme všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně.
 • Při činnostech Pečovatelské služby podporujeme samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým je služba určena tvoří:

Senioři – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost a vzhledem ke svému věku, sociálnímu nebo zdravotnímu stavu, potřebují podporu a pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby se zdravotním postižením – osoby se sníženou schopností o sebe nebo svou domácnost, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Výše uvedeným cílovým skupinám jsou služby poskytovány na základě potřebnosti, a bez omezení věku.

 

Cíle služby

Cílem terénní pečovatelské služby je:

 • poskytnout podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích
 • umožnit klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím
 • žít běžným způsobem života svých vrstevníků
 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • při činnostech Pečovatelské služby podporovat samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí

Cílem ambulantní pečovatelské služby je:

 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • pomocí Střediska osobní hygieny umožnit hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen autem Pečovatelské služby

 

 

Principy služby

Při poskytování pečovatelské služby se řídíme těmito principy:

 • Přizpůsobení služby běžnému způsobu života.
 • Přizpůsobení služby individuálním potřebám uživatele.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Respektování principu individualizace služeb.
 • Dodržování práv klientů, dbáme na partnerský a rovný přístup k uživatelům.
 • Respektování volby klientů.
 • Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.
 • Dodržování empatických vztahů.
 • Důraz na týmovou spolupráci.
 • Důraz na přátelské prostředí.
 • Poskytování komplexních služeb ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Důraz na kvalitní poskytování služeb.

 

Pokud máte zájem můžete nahlédnout do naší Zřizovací listiny.