Základní informace

Pečovatelská služba zajišťuje komplexní péči dle zákona č. 108/2006 Sb. a podle zakázky klienta v jeho domácnosti . Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí (tj. obec Sopotnice, České Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Dlouhá Třebová, Řetová, Řetůvka, Hrádek, Jehnědí, Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Orlické Podhůří, Brandýs nad Orlicí, Libchavy, Velká Skrovnice).

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

Jedná se o terénní a ambulantní služby, dle individuálních potřeb klientů, které se poskytují přímo v jejich domácnostech.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým je služba určena tvoří:

Osoby s chronickým onemocněním, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby se zdravotním postižením – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují ke zvládnutí této skutečnosti pomoc jiné osoby.

Senioři – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost a vzhledem ke svému věku, sociálnímu nebo zdravotnímu stavu, potřebují podporu a pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Výše uvedeným cílovým skupinám jsou služby poskytovány na základě potřebnosti, a bez omezení věku.

 

Provozní doba

Terénní pečovatelská služba:

pondělí – pátek                    6.30 – 20.00 hod

sobota, neděle, svátek        7.00 – 20.30 hod

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

pracovní dny                       6.30 – 15.00 hod

 

Kapacita služby

Terénní pečovatelská služba:

okamžitá kapacita: 10 klientů

roční kapacita:        275 klientů

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

okamžitá kapacita: 2 klienti

roční kapacita:        30 klientů

 

Sídlo služby

Terénní pečovatelská služba:

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

Na Pláni 1343 a 1432, 562 06 Ústí nad Orlicí

Cíle služby

Cílem terénní pečovatelské služby je:

 • poskytnout podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích
 • umožnit klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím
 • žít běžným způsobem života svých vrstevníků
 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • při činnostech Pečovatelské služby podporovat samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí

Cílem ambulantní pečovatelské služby je:

 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • pomocí Střediska osobní hygieny umožnit hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen autem Pečovatelské služby

 

Stanovení cílů na rok 2018

• Nadále zvyšovat hodiny péče a tím zvyšovat získané úhrady od klientů.

• Nabízet a poskytovat pečovatelskou službu i okolním obcím, které patří pod PO III. města Ústí nad Orlicí.

• Navýšit počet automobilů do péče.

• Pokračovat ve spolupráci s Institutem sociální práce v projektu „Žít doma“.

• Pokračovat v realizaci školení pro zaměstnance tzv. „na klíč“ v naší organizaci, které nám nabízí možnost proškolení většího množství zaměstnanců najednou a je pro nás ekonomicky přijatelnější.

• Připravit se na nové nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů (GDPR).

 

Zhodnocení stanovených cílů na rok 2018

• Zvýšit počet hodin přímé péče se nepodařilo z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností a především vysoké fluktuace pracovníků v sociálních službách. Naopak sledujeme trend navyšování počtu hodin péče v okrajových částech města Ústí nad Orlicí (Knapovec, Horní Houžovec) a v okolních obcích (Libchavy, Řetůvka, Řetová).  V těchto případech však nelze do hodin péče počítat dojezdový čas pečovatelky ke klientovi.

• Počet automobilů terénní pečovatelské služby byl navýšen a nyní je k dispozici celkem 8 osobních automobilů. Dochází ke zlepšení koordinace práce pečovatelek a péče u klientů.

• I nadále pokračujeme v projektu od Institutu sociální práce. Díky tomuto projektu mohli naši pracovníci absolvovat semináře zdarma a zvyšovat svoji odbornost. Výstupem tohoto projektu jsou také propagační materiály, které využijeme při prezentaci sociální služby.

• Pokračujeme v realizaci vzdělávání našich zaměstnanců tzv. na klíč – kdy můžeme proškolit větší množství zaměstnanců přímo v organizaci.

• V souvislosti s novým nařízením na ochranu osobních údajů máme jmenovaného pověřence na ochranu osobních údajů.

 

Stanovení cílů na rok 2019

• Zvyšovat hodiny péče a tím zvyšovat získané úhrady od klientů.

• Nabízet a poskytovat pečovatelskou službu i okolním obcím, které patří pod PO III. města Ústí nad Orlicí.

• Pokračovat ve spolupráci s Institutem sociální práce v projektu „Žít doma“.

• Pokračovat v realizaci školení tzv. na klíč v naší organizaci, které nám nabízí možnost proškolení většího množství zaměstnanců najednou a je pro nás ekonomicky přijatelnější.

• Zakoupit a naučit se využívat v péči o klienty pomůcky pro přesuny a polohování, které pracovníkům v péči pomohou snižovat zátěž a budou chránit jejich zdraví.

• Využít propagační materiály pro lepší prezentaci pečovatelské služby.

• Snížit počet dovážených obědů bez úkonu podání jídla na talíř. Zaměřit se více na úkony péče o osobu (osobní hygiena).

• Nadále spolupracovat s charitní a ošetřovatelskou službou, se kterou se vzájemně doplňujeme v případě péče o klienty. Pečovatelská služba nemůže poskytovat zdravotní a ošetřovatelské úkony.

• Účastnit se pracovní stáže v jiné pečovatelské službě.

 

 

 

Principy služby

Při poskytování pečovatelské služby se řídíme těmito principy:

 • Přizpůsobení služby běžnému způsobu života.
 • Přizpůsobení služby individuálním potřebám uživatele.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Respektování principu individualizace služeb.
 • Dodržování práv klientů, dbáme na partnerský a rovný přístup k uživatelům.
 • Respektování volby klientů.
 • Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.
 • Dodržování empatických vztahů.
 • Důraz na týmovou spolupráci.
 • Důraz na přátelské prostředí.
 • Poskytování komplexních služeb ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Důraz na kvalitní poskytování služeb.

 

Pokud máte zájem můžete nahlédnout do naší Zřizovací listiny.