Základní informace o pečovatelské službě

Pečovatelská služba zajišťuje komplexní péči dle zákona č. 108/2006 Sb. a podle zakázky klienta v jeho domácnosti . Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí (tj. obec Sopotnice, České Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Dlouhá Třebová, Řetová, Řetůvka, Hrádek, Jehnědí, Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Orlické Podhůří, Brandýs nad Orlicí, Libchavy, Velká Skrovnice).

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

Jedná se o terénní a ambulantní služby, dle individuálních potřeb klientů, které se poskytují přímo v jejich domácnostech.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým je služba určena tvoří:

Osoby s chronickým onemocněním, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby se zdravotním postižením – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují ke zvládnutí této skutečnosti pomoc jiné osoby.

Senioři – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost a vzhledem ke svému věku, sociálnímu nebo zdravotnímu stavu, potřebují podporu a pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Výše uvedeným cílovým skupinám jsou služby poskytovány na základě potřebnosti, a bez omezení věku.

 

Provozní doba

Terénní pečovatelská služba:

pondělí – pátek                    6.30 – 20.00 hod

sobota, neděle, svátek        7.00 – 20.30 hod

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

pracovní dny                       6.30 – 15.00 hod

 

Kapacita služby

Terénní pečovatelská služba:

okamžitá kapacita: 10 klientů

roční kapacita:        275 klientů

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

okamžitá kapacita: 2 klienti

roční kapacita:        30 klientů

 

Sídlo služby

Terénní pečovatelská služba:

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

Na Pláni 1343 a 1432, 562 06 Ústí nad Orlicí

Cíle služby

Cílem terénní pečovatelské služby je:

 • poskytnout podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích
 • umožnit klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím
 • žít běžným způsobem života svých vrstevníků
 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • při činnostech Pečovatelské služby podporovat samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí

Cílem ambulantní pečovatelské služby je:

 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • pomocí Střediska osobní hygieny umožnit hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen autem Pečovatelské služby

 

Stanovení cílů na rok 2019

• Zvyšovat hodiny péče a tím zvyšovat získané úhrady od klientů.

• Nabízet a poskytovat pečovatelskou službu i okolním obcím, které patří pod PO III. města Ústí nad Orlicí.

• Pokračovat ve spolupráci s Institutem sociální práce v projektu „Žít doma“.

• Pokračovat v realizaci školení tzv. na klíč v naší organizaci, které nám nabízí možnost proškolení většího množství zaměstnanců najednou a je pro nás ekonomicky přijatelnější.

• Zakoupit a naučit se využívat v péči o klienty pomůcky pro přesuny a polohování, které pracovníkům v péči pomohou snižovat zátěž a budou chránit jejich zdraví.

• Využít propagační materiály pro lepší prezentaci pečovatelské služby.

• Snížit počet dovážených obědů bez úkonu podání jídla na talíř. Zaměřit se více na úkony péče o osobu (osobní hygiena).

• Nadále spolupracovat s charitní a ošetřovatelskou službou, se kterou se vzájemně doplňujeme v případě péče o klienty. Pečovatelská služba nemůže poskytovat zdravotní a ošetřovatelské úkony.

• Účastnit se pracovní stáže v jiné pečovatelské službě.

 

Zhodnocení stanovených cílů na rok 2019

• Zvýšit hodiny přímé péče se nám podařilo o 1275 hodin.

• Poskytujeme pečovatelskou službu v PO III. – obce Řetová, Řetůvka, Dlouhá Třebová, Orlické Podhůří – Říčky.

• I nadále spolupracujeme s Institutem sociální práce v rámci projektu „Žít doma“ a díky tomuto projektu je naše služba více zviditelněna – projekt nám pomáhá při zkvalitnění naší služby směrem k podpoře klientů, aby mohli zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

• Zaměstnanci bylo v rámci školení „na klíč“ proškoleni v tématech syndromu vyhoření a jeho prevence a přesuny imobilních klientů.

• Organizace zakoupila nové pomůcky – zvedák a skluzné podložky.

• Propagační materiály jsou rozšířeny do ordinací praktických lékařů, sociální pracovnici v nemocnici, apod., čímž dochází k lepší informovanosti o pečovatelské službě, 1x měsíčně vycházejí mýty o pečovatelské službě v Ústeckých listech.

• Došlo ke snížení počtu dovážených obědů a praní prádla.

• Pracovní stáž v jiné pečovatelské službě nebyla uskutečněna – přesunuto na rok 2020.

 

Stanovení cílů na rok 2020

• Účastnit se pracovní stáže v jiné pečovatelské službě – Polička.

• Zvyšovat hodiny přímé péče u klientů.

• Nabízet a poskytovat pečovatelskou službu i okolním obcím, které patří pod PO III. města Ústí nad Orlicí.

• Pokračovat ve spolupráci s Institutem sociální práce v projektu „Žít doma“.

• Pokračovat v realizaci školení pro zaměstnance „na klíč“.

• Snížit počet dovážených obědů, zaměřit se na úkony péče o osobu.

• Projít sebehodnotícím dotazníkem od Institutu sociální práce a zmapovat návrh rozvojových aktivit na další období.

 

 

Mapa okresu Ústí nad Orlicí, kde jsme působili v roce 2019

 

Principy služby

Při poskytování pečovatelské služby se řídíme těmito principy:

 • Přizpůsobení služby běžnému způsobu života.
 • Přizpůsobení služby individuálním potřebám uživatele.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Respektování principu individualizace služeb.
 • Dodržování práv klientů, dbáme na partnerský a rovný přístup k uživatelům.
 • Respektování volby klientů.
 • Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.
 • Dodržování empatických vztahů.
 • Důraz na týmovou spolupráci.
 • Důraz na přátelské prostředí.
 • Poskytování komplexních služeb ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Důraz na kvalitní poskytování služeb.