Základní informace

Pečovatelská služba zajišťuje komplexní péči dle zákona č. 108/2006 Sb. a podle zakázky klienta v jeho domácnosti . Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí (tj. obec Sopotnice, České Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Dlouhá Třebová, Řetová, Řetůvka, Hrádek, Jehnědí, Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Orlické Podhůří, Brandýs nad Orlicí, Libchavy, Velká Skrovnice).

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

Jedná se o terénní a ambulantní služby, dle individuálních potřeb klientů, které se poskytují přímo v jejich domácnostech.

 • Poskytujeme podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích.
 • Umožňujeme klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím.
 • Pomáháme žít běžným způsobem života svých vrstevníků.
 • Poskytujeme všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně.
 • Při činnostech Pečovatelské služby podporujeme samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým je služba určena tvoří:

Senioři – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost a vzhledem ke svému věku, sociálnímu nebo zdravotnímu stavu, potřebují podporu a pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby se zdravotním postižením – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby s chronickým onemocněním, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Výše uvedeným cílovým skupinám jsou služby poskytovány na základě potřebnosti, a bez omezení věku.

 

Cíle služby

Cílem terénní pečovatelské služby je:

 • poskytnout podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích
 • umožnit klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím
 • žít běžným způsobem života svých vrstevníků
 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • při činnostech Pečovatelské služby podporovat samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí

Cílem ambulantní pečovatelské služby je:

 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • pomocí Střediska osobní hygieny umožnit hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen autem Pečovatelské služby

 

 

Principy služby

Při poskytování pečovatelské služby se řídíme těmito principy:

 • Přizpůsobení služby běžnému způsobu života.
 • Přizpůsobení služby individuálním potřebám uživatele.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Respektování principu individualizace služeb.
 • Dodržování práv klientů, dbáme na partnerský a rovný přístup k uživatelům.
 • Respektování volby klientů.
 • Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.
 • Dodržování empatických vztahů.
 • Důraz na týmovou spolupráci.
 • Důraz na přátelské prostředí.
 • Poskytování komplexních služeb ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Důraz na kvalitní poskytování služeb.

Provozní doba

Terénní pečovatelská služba:

pondělí – pátek                    6.30 – 20.00 hod

sobota, neděle, svátek        7.00 – 20.30 hod

Ambulantní pečovatelská služba:

pondělí – pátek                   6.30 – 15.00 hod

 

 

Pokud máte zájem můžete nahlédnout do naší Zřizovací listiny.