GDPR – Ochrana osobních údajů

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí (dále jen „CSP„) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

CSP zpracovává osobní údaje a další informace týkající se členů SK, dále obyvatel Ústí nad Orlicí, kteří nejsou členy (ale jednorázově se zúčastní akce SK) a dále osob, které nejsou obyvateli Ústí nad Orlicí a nejsou členy SK (ale jednorázově se zúčastní akce SK).

 

1. Kontaktní údaje správce

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

e-mail: info@csp-uo.cz

ID datové schránky: ngwkg5d

 

2. Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

Ing. Jan Gubáš

Catania Group, s.r.o.

Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

gubas@catania.cz

 

3. Dozorový úřad na ochranu osobních údajů

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

posta@uoou.cz

 

4. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností uložených CSP zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu.

 

5. Práva subjektu údajů, jejich uplatnění 

CSP respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány.

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. CSP zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, nebo ve veřejném zájmu.

CSP zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů. Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. CSP pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů CSP, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

 

Na CSP je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID datové schránky ngwkg5d,
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@csp-uo.cz nebo reditel@csp-uo.cz,
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí,
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí v pracovní dny v době mezi 8.00 až 15.00 hod.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na CSP obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na CSP obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na všechny žádosti vztahující se k osobním údajům má CSP lhůtu 28 dnů k vyřízení.

Úkony spojené s výkonem práv jsou bezplatné. Pouze, pokud by se subjekt údajů dožadoval svých práv opakovaně, nedůvodně a nepřiměřeným způsobem, lze vyřizování zpoplatnit.

 

6. Doba uložení osobních údajů

Veškeré dokumenty (doručené nebo vzniklé z vlastní činnosti) jsou zpracovány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí uvedeným zákonem a vnitřní směrnicí Spisový řád Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, jehož součástí je Spisový a skartační plán.