GDPR – Ochrana osobních údajů (souhlasy)

Seniorklub, (dále jen „SK„) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

SK zpracovává osobní údaje a další informace týkající se členů SK, dále obyvatel Ústí nad Orlicí, kteří nejsou členy (ale jednorázově se zúčastní akce SK) a dále osob, které nejsou obyvateli Ústí nad Orlicí a nejsou členy SK (ale jednorázově se zúčastní akce SK).

Pokud je zpracování osobních údajů uloženo zvláštními zákony, pak se na subjekty údajů nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu.

SK respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány.

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

SK zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů. Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. SK pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů SK, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

 

Na SK je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese zdeno.es@seznam.cz (předseda Seniorklubu),
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese T.G.Masaryka 105, 562 01 Ústí nad Orlicí,
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese T.G.Masaryka 105, 562 01 Ústí nad Orlicí, každé úterý od 10.00 do 12.00 hod.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SK obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na SK obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Na všechny žádosti vztahující se k osobním údajům má SK lhůtu 30 dnů k vyřízení.

Úkony spojené s výkonem práv jsou bezplatné. Pouze, pokud by se subjekt údajů dožadoval svých práv opakovaně, nedůvodně a nepřiměřeným způsobem, lze vyřizování zpoplatnit.

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO):

Ing. Jan Gubáš

gubas@catania.cz

Catania Group, s.r.o.

Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

 

Dozorový úřad:

Úřad na ochranu osobních údajů

posta@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů  Seniorklub