Zelená denní místnost (ZDM)

Na této denní místnosti pracuje s uživateli:

Hana Zastoupilová, DiS.


Formativně terapeutické postupy 

Dopoledne se snažíme navazovat na již získané vědomosti uživatelů. Vědomosti se snažíme rozvíjet ve všech oblastech činností, které máme zařazeny ve formativně terapeutických postupech, tzv. dopoledních terapiích. Dopoledne nezapomínáme na vycházky navazující svou náplní na hlavní téma formativně terapeutických činností.

Činnosti zpravidla začínáme v 9 hodin a končíme v 10 hodin, kdy odcházíme na vycházku. Na vycházce si teoretické poznatky ověřujeme v praxi.


Rozvoj obecných znalostí

Klademe důraz na komunikaci a sociální chování.

Uživatelé:

 • probírají, jak prožili víkend,
 • seznamují se s životem v přírodě a se společenským životem,
 • učí se orientovat v okolí stacionáře a ve městě,
 • seznamují se s dopravní výchovou spojenou s bezpečností,
 • seznamují se s běžným životem – snaží se např. o samostatné nakupování.

Psychomotorická terapie

Psychomotorická terapie využívá pohybu k uvědomování si vlastního těla, uvolnění, prohlubování kognitivních znalostí, vyjadřování emocí, posilování vůle a k zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V psychomotorické terapii využíváme:

 • techniky relaxace,
 • kondiční cvičení,
 • soutěže,
 • hry,
 • plavání,
 • nácviku jemné motoriky,
 • výlety,
 • vycházky.

Arteterapie

Arteterapie je způsob vyjádření  prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině.

Arteterapie využívá

 • kresbu, malbu, koláž, práci s hlínou nebo jiným materiálem
 • příběh (pohádkový nebo snový)
 • hudbu, kdy mluvíme o muzikoterapii
 • divadlo, kdy mluvíme o dramaterapii

Používáme techniky jako je:

 • malba (barvami i tuží),
 • kresba (tužkou, pastelkami, fixem),
 • foukání,
 • prořezávání,
 • frotáž,
 • koláž (papírová, s vlnou, látkou i s přírodninou),
 • zabýváme se i výrobou drobných výrobků, kterými se pak prezentujeme na veletrzích sociálních služeb nebo jarmarcích.

Muzikoterapie

Její náplní je:

 • zpěv lidových písní nebo koled, ale i některých písní z filmů,
 • hlasová a dechová cvičení, vytleskávání a rytmizace písní,
 • poznávání hudebních nástrojů – jak vypadají, z čeho se skládají, co na ně hrajeme a jak hrajeme,
 • při poslechu hudby poznáváme nejen hudební nástroje a hudební žánry, ale i hudbu, která je blízká našim kamarádům.

Dramaterapie a hudebně-pohybová terapie

Patří do expresivní terapie, což je způsob vyjádření, a to využitím umění (zpěv, tanec, výtvarná práce s tělem, pohyb …).

Dramaterapie je jedna z terapeutických metod, která využívá dramatické a divadelní prvky, aniž by k tomu byl potřeba talent pro divadelní, taneční či hudební umění.

Cílem dramaterapie je:

 • zvyšovat sociální interakci a komunikaci,
 • rozšiřovat role pro život,
 • zvládat vlastní emoce,
 • rozvíjet sebedůvěru a sebeúctu,
 • získat náhled na svá jednání,
 • rozvíjet kreativitu.

Hudebně-pohybová terapie je terapeutický přístup, který využívá tanec a pohyb jako psychomotorický léčebný nástroj (člověk jde do pohybu). Má za cíl spojení hudby s pohybem. Patří sem rytmické schopnosti, prožívání hudby, koordinace pohybu těla. Učíme se tanečky, ale i hudebně pohybové hry a zkoušíme také improvizovat.

 • Na podzim jezdíme pravidelně do Dlouhoňovic, kde se konají taneční kurzy a my se učíme základní kroky a přesuny v prostoru. Na konci kurzu už docela schopně zatančíme mazurku a polku, obtíže nám trochu činí waltz. Kurzy ukončujeme tradičním věnečkem,
 • V říjnu se tradičně účastníme taneční soutěže Rytmus v Rokytnici v Orlických horách, kam se vždy těšíme na přehlídku moderních či lidových tanců.
 • Na Štědrý den, konaný ve stacionáři, nacvičujeme pásmo básniček a písniček, na Město v pohybu a Integrační den zase nějaký ten taneček, na Valentýnský ples předtančení.
 • Často si také uděláme diskotéku – ať už je to Čarodějnický rej, diskotéka na zahradě nebo Mikulášská diskotéka.

Cílem hudebně-pohybové terapie je:

 • zvládat své tělo,
 • vyjadřování svých pocitů (úzkost, smutek, radost),
 • vnímání své vnitřní představy,
 • odreagování se,
 • relaxace,
 • rozhýbání těla, mysli a duše,
 • smíření s rytmy těla.

Relaxace

Relaxace spočívá v uvolnění svalů různými technikami, přičemž se uvolňujeme tělesně, duchovně i duševně. Relaxace nám umožňuje snížit napětí a obnovit rovnováhu a pohodu. Podle dané techniky uvolňujeme různé části těla. Relaxace je účinný nástroj pro obnovu a zachování stavu harmonické rovnováhy. Také u našich uživatelů slouží  k uvolnění organismu, ke snížení svalového a mentálního stresu. Přispívá k tomu, že lidé jsou pozornější, klidnější, lépe se zapojují do činností a jsou vnímavější. Relaxace umožňuje dosáhnout stavu pohody, klidu a harmonie. Krátké relaxační hry, které trvají 5-10 minut se využívají k tomu, aby se uživatelé zklidnili, uvolnili po činnosti nebo námaze, aby tak byl usnadněn přechod k jiné činnosti.

Ergoterapie

Náplní ergoterapie jsou činnosti běžného života, jejichž nácvikem vedeme uživatele k osamostatnění se. Jedná se především o činnosti spojené s chodem domácnosti:

 • práce v kuchyni – mytí nádobí, obsluha myčky, nakupování a skladování potravin, základy vaření,
 • úklid pokoje – vysávání, vytírání, péče o lůžko, péče o pokojové květiny, utírání prachu,
 • čistota oblečení – praní, žehlení, základy šití, udržování pořádku v osobních věcech,
 • práce na zahradě – sázení kytiček, zalévání, péče o trávník, sběr ovoce, hrabání listí.

Dále sem zařazujeme:

 • úklid prostor denní místnosti (rovnání her, utírání stolu, zalévání květin),
 • občas i příprava malého pohoštění,
 • úklid osobních věcí ve skříňkách,
 • práce a vyrábění z papíru, textilu, hlíny a přírodního materiálu a výrobu papírových briket.

Cílem ergoterapie je:

 • nácvikem činností spojených s chodem domácnosti dopomoci uživateli k tomu, aby byl co nejvíce a nejlépe připraven k samostatnému bydlení a zapojení se do běžného způsobu života.

Matematické představy

Zahrnují:

 • počítání s čísly do 20 v písemné podobě,
 • práci s geometrickými tvary,
 • práci s pojmy více, méně, stejně a používání znamének,
 • ověřování znalosti peněz,
 • míry a váhy v praxi,
 • práci s kalkulačkou a všemi dostupnými pomůckami.

Čtení, psaní a AAK

Jedná se o:

 • opakování grafických cviků pro uvolnění ruky,
 • zdokonalování se v psaní písmen, slov a vět – diktáty,
 • učení se psát dopisy i za pomocí piktogramů,
 • vyplňování jednoduchých formulářů,
 • opisování textů,
 • trénování podpisu,
 • ve čtení skládání písmen ve slabiky, slabiky ve slova,
 • čtení pohádek a časopisů.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) je náhradní komunikace. Formu komunikace volíme podle potřeb uživatele:

 • piktogramy – práce s jednoduchým grafickým znázorněním skutečnosti, s černobílými symboly,
 • obrázky a fotografie,
 • znakování – podobá se pantomimě, není znakovou řečí, ale vychází ze skutečné podoby předmětu, věci, zvířete, děje apod.