Informace pro zájemce

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby v tzv. domech s pečovatelskou službou  nebo ve vlastní domácnosti v Ústí nad Orlicí a okolních obcích projedná žádost se sociální pracovnicí na tel. čísle 736 503 571 nebo emailu socialni.teren@csp-uo.cz. Sociální pracovnice zájemce navštíví a provede sociální šetření v jeho domácnosti. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny služby následuje sepsání smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a pečovatelská služba může být klientovi poskytována.

1. Ceník Pečovatelské služby 1.1.2018

2. Nabídka Pečovatelské služby 1.1.2018

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů PS

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů PS – kontaktní osoby

Zájemce o umístění do domu Na Pláni 1343

Zájemce o umístění do domu Na Pláni č.p. 1343 (bývalý penzion pro důchodce) se může obrátit na sociální pracovnici na tel. čísle 736 503 570 nebo emailu socialni.csp@csp-uo.cz a vyplní:

1. Žádost o umístění do domu  Na Pláni 1343

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů PS

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů PS – kontaktní osoby

Vyjádřením praktického lékaře na žádosti je nutné doložit, že zdravotní stav zájemce mu umožní samostatné bydlení v obytné jednotce s poskytovanou službou sociální péče.

V těchto obytných jednotkách jsou poskytovány služby sociální péče.

Obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 jsou určeny:

  • osobám se sníženou schopností soběstačnosti v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku – jedná se zejména o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, mentálně postižené osoby, dlouhodobě nemocné osoby, které žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (jsou osamělí, příbuzní žijí mimo trvalé bydliště žadatele, příbuzní se o ně řádně nestarají),
  • osobám, které žijí v bytě, jehož kvalita jim a jejich rodině neumožňuje zajistit dostatečnou péči o ně (byt v poschodí bez výtahu, topení na pevná paliva, špatné hygienické podmínky.

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o umístění do obytné jednotky mohou podat osoby, které potřebují sociální službu (důraz se klade na potřebnost) a současně jsou:

  • osobami, které při podání žádosti prokáží, že jsou příjemci důchodu pro invaliditu II. a III. stupně,
  • držitelé průkazu mimořadných výhod ZP, ZTP nebo ZTP/P,
  • příjemci příspěvku na péči.

Uchazeči o bydlení na území města Ústí nad Orlicí mají přednost.

Pokud uchazeč splňuje podmínky, je jeho žádost zařazena do evidence uchazečů o umístění a o této skutečnosti je žadatel písemně vyrozuměn. Žádosti jsou vedeny dle data podání a při uvolnění bytu vybírá komise z těchto žádostí nejvíce potřebné zájemce.

 

Zájemce o umístění do tzv. domu s pečovatelskou službou

Zájemce o umístění do domů Na Pláni 1432, 1433, 1434 nebo Kladská 1501, 1502, 1503, případně T.G.Masaryka 105, podá žádost o umístění na Odbor sociálních služeb, Dělnická 1405, Ústí nad Orlicí. O umístění žadatelů rozhoduje bytová komise.

Žádost o umístění do DPS

Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo 7.2.2017

 

Případy, kdy pečovatelská služba není poskytována

Zařízení může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem pouze z důvodů stanovených zákonem:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.