Informace pro zájemce

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby v tzv. domech s pečovatelskou službou  nebo ve vlastní domácnosti v Ústí nad Orlicí a okolních obcích projedná žádost se sociální pracovnicí na tel. čísle 736 503 571 nebo emailu socialni.teren@csp-uo.cz. Sociální pracovnice zájemce navštíví a provede sociální šetření v jeho domácnosti. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny služby následuje sepsání smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a pečovatelská služba může být klientovi poskytována.

1. Ceník úkonů PS 1.1.2018

2. Ceník úkonů PS – okolní obce 1.1.2018

3. Nabídka služeb PS 2.1.2018

4. Nabídka služeb PS – okolní obce 2.1.2018

5. Souhlas se zprac. os. udaju PS

6. Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby


Případy, kdy pečovatelská služba není poskytována

Zařízení může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem pouze z důvodů stanovených zákonem:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemce o umístění do domu Na Pláni 1343

Zájemce o umístění do domu Na Pláni č.p. 1343 (bývalý penzion pro důchodce) se může obrátit na sociální pracovnici na tel. čísle 736 503 570 nebo emailu socialni.csp@csp-uo.cz a vyplní:

1. Žádost o umístění 1343

2. Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

3. Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Vyjádřením praktického lékaře na žádosti je nutné doložit, že zdravotní stav zájemce mu umožní samostatné bydlení v obytné jednotce s poskytovanou službou sociální péče.

V těchto obytných jednotkách jsou poskytovány služby sociální péče.

Obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 jsou určeny:

 • osobám se sníženou schopností soběstačnosti v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku – jedná se zejména o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, mentálně postižené osoby, dlouhodobě nemocné osoby, které žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (jsou osamělí, příbuzní žijí mimo trvalé bydliště žadatele, příbuzní se o ně řádně nestarají),
 • osobám, které žijí v bytě, jehož kvalita jim a jejich rodině neumožňuje zajistit dostatečnou péči o ně (byt v poschodí bez výtahu, topení na pevná paliva, špatné hygienické podmínky.

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o umístění do obytné jednotky mohou podat osoby, které potřebují sociální službu (důraz se klade na potřebnost) a současně jsou:

 • osobami, které při podání žádosti prokáží, že jsou příjemci důchodu pro invaliditu II. a III. stupně,
 • držitelé průkazu mimořadných výhod ZP, ZTP nebo ZTP/P,
 • příjemci příspěvku na péči.

Uchazeči o bydlení na území města Ústí nad Orlicí mají přednost.

Pokud uchazeč splňuje podmínky, je jeho žádost zařazena do evidence uchazečů o umístění a o této skutečnosti je žadatel písemně vyrozuměn. Žádosti jsou vedeny dle data podání a při uvolnění bytu vybírá komise z těchto žádostí nejvíce potřebné zájemce.

 

Zásady pro předání obytné jednotky při ukončení výpůjčky

1. Poskytnout CSP smlouvu s dodavatelem el. energie ČEZ (EAN odběrného místa = bez kódu nelze udělat přepis elektřiny).

2. Podpisy protokolů a plné moci k přepisu el. energie u ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce – vyřizujete s provozním technikem.

3. Přepis el. energie na nového klienta – vyřizujete s provozním technikem.

4. Po skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen obytnou jednotku uvést do původního stvu, pokud se s Centrem sociální péče města Ústí nad Orlicí nedohodnou jinak:

 

Vypůjčitel je povinen:

1. Vyklidit obytnou jednotku

 • domluvit termín vyklizení obytné jednotky – vyřizujete se sociální pracovnicí
 • mohou vyklízet rodinní příslušníci nebo stěhovací firma – pokud budete potřebovat, doporučíme Vám stěhovací firmu
 • nájemné platíte do doby výpůjčkového vztahu, pokud vypůjčkový vztah přesáhne konec měsíce, tak platíte pouze za dny výpůjčkového vztahu = neplatíte celou částku nájemného

2. Zajistit a zaplatit výmalbu bílým nátěrem pouze se sjednaným malířem organizace

 • kontakt na malíř je možné získat u sociální pracovnice
 • úklid po malování provádějí uklízečky CSP, které potom vykáží hodiny úklidu strávené v obytné jednotce – tyto hodiny jsou započteny vypůjčiteli do úhrady – domluvíte si termín úklidu se sociální pracovnicí
 • předání všech klíčů klienta a příbuzných od budovy CSP, sepsání protokolu o předání obytné jednotky se zaznamenáním aktuálních stavů tepla, elektřiny (ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce), studené a teplé vody – vyřizujete s provozním technikem
 • konečné vyúčtování služeb včetně úklidu po malování, případné doplacení / vrácení nájemného – vyřizujete s účetní

Zájemce o umístění do tzv. domu s pečovatelskou službou

Zájemce o umístění do domů Na Pláni 1432, 1433, 1434 nebo Kladská 1501, 1502, 1503, případně T.G.Masaryka 105, podá žádost o umístění na Odbor sociálních služeb, Dělnická 1405, Ústí nad Orlicí. O umístění žadatelů rozhoduje bytová komise.

Žádost o umístění do DPS

Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo 7.2.2017