Informace pro zájemce

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby

1. Na službu se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně v sídle pečovatelské služby (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

2. Se zájemcem o službu jedná sociální pracovnice nebo vedoucí pečovatelské služby.

3. Sociální pracovnice zájemce navštíví ve smluvený termín v jeho domácnosti a provede tzv. sociální šetření. Probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace, s čím může pečovatelská služba pomoci.

4. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny služby, následuje sepsání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována vždy na základě písemné smlouvy.

5. V případě, že je zájemce o službu odmítnut z důvodu naplněné kapacity, je dotázán, zda si přeje žádost podat a evidovat ji v tzv. pořadníku. Pokud se uvolní kapacita, jsou zájemci kontaktováni a dotázáni, zda stále platí zájem o poskytnutí pečovatelské služby

6. Každý zájemce (i odmítnutý) má dle zákona č. 108/2006 Sb. nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytneme informace o dalších návazných službách ve městě Ústí nad Orlicí / okrese / kraji.

Žádost vyplňuje sociální pracovnice až na místě sociálního šetření v domácnosti klienta.

1. Ceník úkonů PS 1.1.2018

1. Ceník úkonů PS od 1. 10. 2020

2. Ceník úkonů PS – okolní obce 1.1.2018

3. Nabídka poskytovaných úkonů PS od 1.8.2019

4. Souhlas se zprac. os. udaju PS

5. Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

6. Smlouva o poskytnutí PS 2020 

7. Vnitřní pravidla pro poskytování PS 1.8.2019


Případy, kdy pečovatelská služba není poskytována

Zařízení může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem pouze z důvodů stanovených zákonem:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemce o umístění do domu Na Pláni 1343

1. Na bydlení v domě Na Pláni 1343 se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně v sídle Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

Obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 jsou určeny osobám :
• které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
• které mají přiznaný příspěvek na péči
• které jsou poživateli invalidního důchodu
• které mají dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který dle vyjádření lékaře omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

V těchto obytných jednotkách jsou poskytovány služby sociální péče – pečovatelská služba.

2. Se zájemcem jedná sociální pracovnice pro budovu Na Pláni 1343.

3. Sociální pracovnice provede tzv. sociální šetření. Během něj probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace, s čím může pečovatelská služba pomoci.

Tiskopisy pro přijetí tvoří:

1. Žádost o umístění 1343 – od 1.6.2020

2. Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

3. Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Vyjádřením praktického lékaře na žádosti je nutné doložit, že zdravotní stav zájemce mu umožní samostatné bydlení v obytné jednotce s poskytovanou službou sociální péče.

4. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny a je v době podání žádosti volná obytná jednotka, následuje sepsání Smlouvy o výpůjčce obytné jednotky a jejích příloh a Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Sociální pracovnice se domlouvá se zájemcem na termínu nastěhování a dalších podrobnostech.

5. Pokud v době podání žádosti není volná obytná jednotka, je žádost zájemce umístěna do pořadníku žadatelů o umístění.

Žádosti jsou vedeny dle data podání a při uvolnění bytu vybírá komise z těchto žádostí nejvíce potřebné zájemce.

 

1. Smlouva o výpůjčce obytné jednotky – 2020

2. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2020

2. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2021

2. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2022

3. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1- 1 osoba od 1.1.2020

3. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 1 osoba od  1.1.2021

3. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 1 osoba od 1.1.2022

4. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1- 2 osoby od 1.1.2020

4. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 2 osoby od 1.1.2021

4. Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 2 osoby od 1.1.2022

5. Domovní řád pro budovu čp. 1343-  2020

6. NV 308_2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy

7. Zásady pro předání obytné jednotky – 2020


Zájemce o umístění do tzv. domu s pečovatelskou službou

Zájemce o umístění do domů Na Pláni 1432, 1433, 1434 nebo Kladská 1501, 1502, 1503, případně T.G.Masaryka 105, podá žádost o umístění na Odbor sociálních služeb, Dělnická 1405, Ústí nad Orlicí. O umístění žadatelů rozhoduje bytová komise.

 

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu