Spolupracujeme

Organizace je členem:

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)

 • www.apsscr.cz
 • je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, přímých poskytovatelů sociálních služeb sledující rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb
 • jsme jejím členem od roku 1997
 • díky APSS jsme neustále v kontaktu s aktuálním děním v oblasti sociálních služeb, vzděláváme své zaměstnance v odborných tématech a problematikách

 

Česká asociace pečovatelské služby

 • www.caps-os.cz
 • sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby
 • jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty
 • ČAPS  je členem mnoha poradních a iniciačních orgánů na republikové i krajské úrovni, mj. Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a Unie zaměstnavatelských svazů. Expertní činnost vyvíjí asociace např. v rámci Svazu měst a obcí, Asociace krajů a dalších klíčových orgánech v oblasti sociálních služeb
 • podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována
 • kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost

 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

 • www.ustinadorlici.cz
 • KPSS je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni  obce i kraje, a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie
 • slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti. Podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těchto účastníků
 • při komunitním plánování dochází k mapování sociálních služeb na daném území, ale také k aktivnímu zjišťování poptávky po těchto službách
 • celý proces v Ústí nad Orlicí směřuje k zajištění takové sociální sítě, která bude reagovat na potřeby občanů, bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná
 • jedním z výstupů KPSS je zpracovaný strategický dokument tzv. komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo v procesu komunitního plánování označeno jako potřebné či prioritní. Akční plán je prováděcím dokumentem komunitního plánu na daný rok

 

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO)

 • www.specialolympics.cz
 • je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics International
 • zakladatelkou programu speciálních olympiád je Eunice Kennedy-Shriver – sestra prezidenta J.F.Kennedyho
 • uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integraci lidí s mentálním postižením
 • ČHSO je uznáno Mezinárodním olympijským výborem a je oprávněno používat termín „olympiáda“
 • ČHSO v souladu s cíli a pravidly SOI pravidelně organizuje akce speciálních olympiád v ČR
 • denní a týdenní stacionář jsou členy od roku 1997 a naši uživatelé pravidelně trénují ve Sportovním klubu Človíček atletiku, plavání, běžecké lyžování a přizpůsobené sporty

 

Společnost pro podporu osob s mentálním postižením (SPMP)

 • www.spmpcr.cz
 • je dobrovolnou a nezávislou organizací, jejímž cílem je podporovat osoby s mentálním postižením a jejich rodiny
 • byla založena v roce 1969, sídlí v Praze a navazuje na Deklaraci práv mentálně postižených
 • všechny iniciativy zabezpečují trvalé zlepšování podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení osob s mentálním postižením a provádění osvětové činnosti na veřejnosti
 • SPMP pořádá akce jak pro osoby s postižením, tak pro jejich rodiče, opatrovníky
 • tyto akce probíhají v ČR i v zahraničí, velká pozornost je věnována rozvoji tělovýchovy, turistiky a zvláště sportovní činnosti
 • stacionář založil místní organizaci SPMP v roce 1996, jejími členy jsou rodiče, opatrovníci, blízcí našich uživatelů a zaměstnanci organizace
 • členství v SPMP nám umožňuje pořádat zimní rekondiční pobyt, účastnit se speciálních olympiád, aj.