Informace pro zájemce

Zájemce o poskytnutí služby

Zařízení poskytuje služby lidem s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 3 do 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí.

Pečujeme o uživatele s mentálním postižením a kombinovanými vadami, např. s kompenzovanými psychiatrickými diagnózami (schizofrenií, bipolární poruchou, poruchami osobnosti a poruchami chování, ADHD, autismem), epilepsií, Downovým syndromem. Jsme schopni zajistit péči i o uživatele s diabetem i se zamedikovanou (zaléčenou a dále léčenou) psychiatrickou diagnózou, kteří jsou schopni dodržovat pravidla zařízení.

Zařízení nepřijímá uživatele bez mentálního postižení, imobilní uživatele (současné zařízení je bariérové), a uživatele s psychiatrickou diagnózou, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla týdenního stacionáře, jsou agresivní, potřebují celodenní dohled jedné osoby, poškozují sebe nebo ostatní.

 

Postup při sjednání služby

1. Na službu se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně ve stacionáři (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

 

2. Se zájemcem o službu jedná sociální pracovnice a vedoucí stacionáře. Na straně zájemce jedná:

 • zájemce osobně,
 • zákonný zástupce v případě nezletilé osoby,
 • opatrovník (v případě omezení svéprávnosti), zástupce (v případě schválení zastoupení členem domácnosti).

I v případech, kdy je u osoby narušena schopnost samostatně právně jednat, je tato osoba přítomna při jednání spolu s osobou, která ji zastupuje.

 

3. Zájemce o službu navštíví zařízení, kde probíhá jednání.  Šetření přímo v domácnosti zájemce zpravidla nezajišťujeme. Probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace a proč hledá sociální službu. Z této návštěvy by mělo vzejít, zda zájemce spadá do cílové skupiny zařízení a zda potřebuje sociální službu. Pokud ano, dojde k předání žádosti o přijetí a jejích příloh.

Tiskopisy nutné k vyplnění pro přijetí:

Povinné přílohy žádosti tvoří:

 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu – vyplní praktický lékař zájemce
 • Kopie rozsudku o omezení svéprávnosti a opatrovnictví nebo rozhodnutí o zastoupení členem domácnosti (pokud se jedná o zájemce se sníženou schopností samostatně jednat)

Pozn.: Žádost o přijetí není na webových stránkách dostupná ke stažení, jelikož chceme vždy zájemce vidět osobně a promluvit si o jeho potřebách, představách a přáních.

 

4. Během první schůzky se zájemcem poskytujeme nejčastěji informace o:

 • místě poskytování služby (popis budovy, okolí, aj.)
 • kapacitě zařízení a cílové skupině
 • poskytovaných činnostech
 • vybavení pokojů a počtu lůžek na pokoji
 • postupu při vyplňování žádosti
 • aktuální výši úhrad
 • možnosti fakultativních a dalších služeb
 • povinnostech, které vyplývají ze smlouvy a jejích příloh
 • zajištění ošetřovatelské a lékařské péče (medikace, návštěvy lékařů, apod. – tyto informace podá všeobecná sestra)
 • možnosti vycházek, zálib
 • možnosti, kde a jak často mohou uživatelé kouřit

Nabízíme také prohlídku budovy nebo účast zájemce  v aktivitách uživatelů.

 

5. Po odevzdání vyplněních tiskopisů je zkontrolována jejich správnost a úplnost. Dochází k projednání návrhu smlouvy o poskytnutí sociální služby, fakultativních služeb a výše úhrady za pobyt. Smlouva se sjednává nejprve se zkušební dobou 1 měsíc, a poté se prodlužuje.

 

6. V případě, že je zájemce o službu odmítnut z důvodu naplněné kapacity, je dotázán, zda si přeje žádost podat a evidovat ji v tzv. pořadníku. V případě převisu poptávky nad nabídkou jsou žádosti posuzovány a bodovány. Pokud se uvolní místo, jsou zájemci dle dosaženého počtu bodů kontaktováni a dotázáni, zda stále platí zájem o umístění ve stacionáři.

 

7. Každý zájemce (i odmítnutý) má dle zákona č. 108/2006 Sb. nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytneme informace o dalších návazných službách ve městě Ústí nad Orlicí / okrese / kraji a předáme kontakt na sociálního pracovníka obce, ve které má zájemce trvalé bydliště.

 

Postup při odmítnutí zájemce

Zařízení může odmítnout zájemce pouze z důvodů stanovených zákonem:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

S odmítnutým zájemcem je celá situace projednána, jsou mu vysvětleny důvody pro odmítnutí a nabídnuty kontakty na další služby v rámci okresu /kraje, které mohou jeho situace řešit. Současně dochází k předání kontaktů na sociálního pracovníka obce, kde má odmítnutý zájemce trvalé bydliště.