Základní informace

Zařízení poskytuje služby lidem s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 3 – 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí, mimo okres Ústí nad Orlicí, v rámci především Pardubického kraje.

Zařízení je zřízeno na dobu neurčitou, jeho působnost se vyznačuje dlouhodobým trváním.

 

Poslání

 • Přibližovat své služby běžnému způsobu života s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů.
 • Učit lidi s mentálním postižením, aby chápali tento svět a naučili se v něm žít.
 • Poskytovat formativně terapeutické postupy u uživatelů s mentálním postižením v oblastech běžných rozumových vědomostí, dovedností a návyků, v oblastech rozvoje motoriky i zájmových činností.
 • Snažit se o začlenění uživatelů s mentálním postižením do společnosti v co největší možné míře, zároveň s jejich ochranou před zneužitím a zesměšněním.
 • Snižovat riziko sociální izolace a zlepšovat kvalitu života uživatelů.
 • Zachovávat přirozené kontakty s rodinou.

 

Cílová skupina

Zařízení poskytuje služby osobám s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 3 do 64 let, z okresu Ústí nad Orlicí.

Zařízení nepřijímá uživatele bez mentálního postižení, nechodící (současné zařízení je bariérové) a uživatele s psychiatrickou diagnózou, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla týdenního stacionáře, jsou agresivní, potřebují celodenní dohled jedné osoby, poškozují sebe nebo ostatní.

Zařízení přijímá uživatele se zaléčenou a dále léčenou psychiatrickou diagnózou, kteří jsou schopni dodržovat pravidla zařízení.

 

Cíle služby

1. Pomocí formativně terapeutické práce s uživateli a jejich zájmové činnosti:

 • Předcházet sociálnímu vyloučení uživatele pomocí udržování kontaktu s okolní společností, při navazování sociálních kontaktů.
 • Pomocí poskytovaných služeb rozvíjet motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti každého uživatele podle jeho individuálních možností.
 • Poskytnout zkušenosti s pracovní činností, osvojit si pracovní návyky a spolupráci v kolektivu.
 • Posílit samostatnost v sebeobsluze a v péči o domácnost, v orientaci v okolí i každodenním rozhodování.

2. Podpořit v orientaci vlastních právních a sociálních nároků

 • Předcházet sociálnímu vyloučení uživatele pomocí udržování kontaktu s okolní společností, při navazování sociálních kontaktů.
 • Využívat dostupných služeb a zdrojů – lékař, úřady, kulturní a sportovní zařízení.
 • Vytvářet podmínky pro začlenění jednotlivce do kolektivu ostatních uživatelů a navázání komunikace.
 • Podpořit ve smysluplném trávení volného času dle představ uživatele, podpořit v získání praktických dovedností a sociálních návyků, v rozšíření znalostí nezbytných pro praktický život.
 • Udržovat pravidelný kontakt se společností a navazovat sociální vztahy.
 • Poskytovat fakultativní a zprostředkovat dobrovolnické služby.
 • Obohacovat společenský, kulturní a sportovní život uživatelů pomocí nabídky doprovodných aktivit.

3. Poskytovat nezbytnou ošetřovatelskou péči

 • Umět pečovat o sebe a své zdraví.

4. Zajistit úzkou spolupráci zařízení a rodiny v rámci SPMP

 • Poskytovat pomoc rodině s péčí o uživatele, poskytovat poradenství, předcházet sociálnímu vyloučení a izolaci rodiny.

5. Naplňovat individuální potřeby uživatelů při veškerých činnostech

 • Široký okruh uživatelů zohledňují pracovníci přímé péče a volí přiměřené individuální výchovné nebo formativní postupy, dle fyzického věku uživatele.

 

Principy služby

Další principy:

 • Dodržujeme empatické vztahy.
 • Poskytujeme komplexní služby ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Dbáme na kvalitní poskytování služeb.
 • Podporujeme vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.

 

Strategická odpovědnost

Zařízení usiluje o

 • zřízení celoročních pobytů,
 • o přestavbu bydlení na jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje garsoniérového typu,
 • maximálně smysluplnou náplň života uživatelů v každé životní etapě.

 

Provozní doba

pondělí – pátek            6.00 – 15.00 hod nepřetržitě

 

Kapacita služby

12 klientů (12 lůžek)

 

Pokud máte zájem můžete nahlédnout do naší Zřizovací listiny.