Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zajišťuje:

Eva Kormanová


Uživatelům v týdenním stacionáři poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči. Zařízení má uzavřenou smlouvu s VZP o poskytování zdravotní péče uživatelům v týdenním stacionáři.

 

Zdravotní péči zajišťuje samostatně pracující všeobecná sestra s registrací. O uživatelích vede podrobnou ošetřovatelskou dokumentaci. Všeobecná sestra má jasně vymezené kompetence, pracuje samostatně na základě ordinací lékaře.

 

Přechodnou lékařskou péči pro uživatele týdenního stacionáře zajišťuje praktický lékař (MUDr. Blanař). Pro zájemce z řad uživatelů zajišťujeme 2xročně preventivní zubní prohlídky (MUDr. Břízová). Po vyšetření u jiných odborných lékařů poskytuje zdravotní péči všeobecná sestra podle indikací příslušného lékaře.

 

Úzce spolupracujeme s psychiatrem (MUDr. Severová), se kterým jsme v pravidelném kontaktu. Dále spolupracujeme i s jinými odbornými lékaři (diabetolog, neurolog, endokrinolog, gastroenterolog).

 

Pečujeme o uživatele s mentálním postižením a kombinovanými vadami, např. s kompenzovanými psychiatrickými diagnózami (schizofrenií, bipolární poruchou, poruchami osobnosti a poruchami chování, ADHD, autismem), epilepsií, Downovým syndromem. Jsme schopni zajistit péči i o uživatele s diabetem a se zamedikovanou psychiatrickou diagnózou.

 

Zajišťujeme podávání všech forem léků, ošetření kožních onemocnění, běžných drobných poranění a celkovou hygienickou péči. Pracujeme formou ošetřovatelského procesu, zaměřujeme se nejen na potřeby fyzické, ale i na potřeby psychické, sociální a spirituální. Využíváme metod léčebné tělesné výchovy, ergoterapie, cvičení na rehabilitačních míčích, cvičení na rotopedu, s gumou nebo nakloněné rovině. Součástí jsou také relaxační techniky – autogenní trénink, jóga, meditace, aj.

 

Rodiče / opatrovníci / zástupci informují o zdravotním stavu uživatele, změnu léků, případně co se přihodilo ze zdravotního hlediska během pobytu uživatele mimo zařízení.