Připomínky a stížnosti

Stížnost je oprávněn podat kdokoliv. Klienti pečovatelské služby jsou o této možnosti informováni před podpisem smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.

Klient může stížnost podat samostatně nebo prostřednictvím zvoleného zástupce pro podání a vyřízení stížnosti.

Podáním stížnosti nebude způsobena újma tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána (záruka nestrannosti).

Stížnosti na pečovatelskou službu může přijmout:

 • pečovatelka (předá koordinátorce),

 • sociální pracovnice (předá koordinátorce),

 • koordinátorka pečovatelské služby

 • ředitelka organizace.

Pokud se stěžovatel obrátí se svojí stížností na provozní/řadový personál, je odkázán do kanceláře koordinátorky nebo ředitelky.

Vyřizovat a rozhodovat o přijatém opatření může koordinátorka pečovatelské služby nebo ředitelka organizace. Vyrozumění o stížnosti může provést koordinátorka nebo ředitelka organizace.

Stížnost může být podána:

 • osobně v sídle organizace (Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí)

 • písemně prostřednictvím schránek na stížnosti umístěných v budovách CSP města Ústí nad Orlicí,

 • poštou na adresu pečovatelské služby a současně adresu poskytovatele (Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí),

 • elektronicky (mailem),

 • telefonicky.

Anonymní stížnost je prošetřena po posouzení jejího obsahu ředitelkou organizace. Řešení anonymní stížnosti může být vyvěšeno na nástěnku v zařízení (pokud byla použita schránka na stížnosti uvnitř zařízení) nebo zde na webových stránkách.

Každá stížnost je evidována v sešitě stížností u koordinátorky pečovatelské služby, kde je přiložená kopie s odpovědí na danou stížnost.

Stížnost se vyřizuje ve lhůtě 28 dnů od jejího podání.

Stížnosti týkající se kvality bytů, závad, oprav v bytech zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou), není pečovatelská služba oprávněna tuto stížnost řešit, ale předáme ji správci těchto objektů (firma Tepvos).

V domě Na Pláni 1343 řeší opravy a údržbu obytných jednotek vedení organizace.

Stížnosti týkající se kvality úklidu v bytech zvláštního určení opět není oprávněn řešit pečovatelská služba, ale můžeme ji předat službě zajišťující úklid.

Sousedské spory by si měli řešit klienti sami mezi sebou. Pokud však nedojde ke vzájemné dohodě a vyřešení sporu, doporučujeme se obrátit dle druhu sporu na firmu Démos nebo na Město Ústí nad Orlicí, které je vlastníkem těchto bytů. V krajním případě potom na Městskou Policii nebo Policii České republiky.

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením a posouzením žádosti, může se dál obrátit na nadřízené orgány:

 • Městský úřad Ústí nad Orlicí, vedoucí odboru sociálních služeb, Dělnická 1405, 561 02 Ústí nad Orlicí, www.ustinadorlici.cz/cs/

 • Krajský úřad v Pardubicích, vedoucí odboru sociálních věcí, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, www.pardubickykraj.cz/

 • Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman), Údolní 39, 602 00 Brno, http://www.ochrance.cz/

 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, http://www.helcom.cz/cs/

 


Adresa pečovatelské služby pro doručení písemné stížnosti:

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

 

Adresa sídla poskytovatele pro doručení písemné stížnosti:

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí