GDPR – Ochrana osobních údajů

A. Povinně zveřejňované informace

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí (dále jen „CSP„) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

CSP zpracovává osobní údaje a další informace týkající se klientů a dalších subjektů údajů.

 

1. Kontaktní údaje správce

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

e-mail: info@csp-uo.cz

ID datové schránky: ngwkg5d

 

2. Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

JUDr. Jan Šťastný, MPA

Catania Group, s.r.o.

Bořivojova 35, 130 00 Praha 3

stastny@catania.cz

 

3. Dozorový úřad na ochranu osobních údajů

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

posta@uoou.cz

 

4. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených CSP zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu.

 

5. Práva subjektu údajů, jejich uplatnění 

CSP respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány.

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. CSP zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, nebo ve veřejném zájmu.

CSP zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů. Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. CSP pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů CSP, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

 

Na CSP je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID datové schránky ngwkg5d,
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@csp-uo.cz nebo reditel@csp-uo.cz,
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí,
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí v pracovní dny v době mezi 8.00 až 15.00 hod.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na CSP obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů v relevantních případech obracet na CSP za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jako i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na CSP obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na všechny žádosti vztahující se k osobním údajům má CSP lhůtu 28 dnů k vyřízení.

Úkony spojené s výkonem práv jsou bezplatné. Pouze, pokud by se subjekt údajů dožadoval svých práv opakovaně, nedůvodně a nepřiměřeným způsobem, bude vyřizování zpoplatněno.

 

6. Doba uložení osobních údajů

Veškeré dokumenty (doručené nebo vzniklé z vlastní činnosti) jsou zpracovány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí uvedeným zákonem a vnitřní směrnicí Spisový řád Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, jehož součástí je Spisový a skartační plán.

 

B. Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje CSP informace subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahuje detailní informace o jednotlivých účelech zpracování – ke stažení ZDE.

 

C. Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

CSP zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů (Tabulka účelů ZDE), kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst. 5 písm c) čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V soulasu s čl. 14 odst. 5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl. 14  GDPR odst. 5), splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat svá práva i pro osobní údaje získané dle čl. 14 GDPR u správce nebo jmenovaného pověřence a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.