Informace pro zájemce

Zájemce o poskytnutí služby

Zařízení poskytuje služby lidem s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 16 do 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí.

Pečujeme o uživatele s mentálním postižením a kombinovanými vadami, např. s kompenzovanými psychiatrickými diagnózami ( i se zamedikovanou – zaléčenou a dále léčenou) psychiatrickou diagnózou, kteří jsou schopni dodržovat pravidla zařízení.

Bližší informace Vám podá vedoucí týdenního stacionáře nebo sociální pracovnice – telefonní čísla naleznete v Kontaktech.


Postup při sjednání služby

1. Na službu se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně ve stacionáři (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

 

2. Se zájemcem o službu jedná sociální pracovnice a vedoucí stacionáře. Na straně zájemce jedná:

 • zájemce osobně,
 • zákonný zástupce v případě nezletilé osoby,
 • opatrovník (v případě omezení svéprávnosti), zástupce (v případě schválení zastoupení členem domácnosti).

I v případech, kdy je u osoby narušena schopnost samostatně právně jednat, je tato osoba přítomna při jednání spolu s osobou, která ji zastupuje.

 

3. Zájemce o službu navštíví týdenní stacionář, kde probíhá jednání.  Šetření přímo v domácnosti zájemce zpravidla nezajišťujeme. Probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace a proč hledá sociální službu. Z této návštěvy by mělo vzejít, zda zájemce spadá do cílové skupiny zařízení a zda potřebuje sociální službu. Pokud ano, dojde k předání žádosti o přijetí a jejích příloh.

Tiskopisy nutné k vyplnění pro přijetí:

Povinné přílohy žádosti tvoří:

 • Kopie rozsudku o omezení svéprávnosti a opatrovnictví nebo rozhodnutí o zastoupení členem domácnosti (pokud se jedná o zájemce se sníženou schopností samostatně jednat)

 

4. Během první schůzky se zájemcem poskytujeme nejčastěji informace o:

 • místě poskytování služby (popis budovy, okolí, aj.)
 • kapacitě zařízení a cílové skupině
 • poskytovaných činnostech
 • vybavení pokojů a počtu lůžek na pokoji
 • postupu při vyplňování žádosti
 • aktuální výši úhrad
 • možnosti fakultativních a dalších služeb
 • povinnostech, které vyplývají ze smlouvy a jejích příloh
 • zajištění ošetřovatelské a lékařské péče (medikace, návštěvy lékařů, apod. – tyto informace podá všeobecná sestra)
 • možnosti vycházek, zálib
 • možnosti, kde a jak často mohou uživatelé kouřit

Nabízíme také prohlídku budovy nebo účast zájemce  v aktivitách uživatelů.

 

5. Po odevzdání vyplněních tiskopisů je zkontrolována jejich správnost a úplnost. Dochází k projednání návrhu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Smlouva se sjednává nejprve se zkušební dobou 1 měsíc, poté se prodlužuje o další 3 měsíce a pak je Smlouva na dobu neurčitou.

 

6. V případě, že je zájemce o službu odmítnut z důvodu naplněné kapacity, je dotázán, zda si přeje žádost podat a evidovat ji v tzv. pořadníku. V případě převisu poptávky nad nabídkou jsou žádosti posuzovány a bodovány. Pokud se uvolní místo, jsou zájemci kontaktováni a dotázáni, zda stále platí zájem o poskytnutí týdenního stacionáře.

 

7. Každý zájemce (i odmítnutý) má dle zákona č. 108/2006 Sb. nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytneme informace o dalších návazných službách ve městě Ústí nad Orlicí / okrese / kraji a předáme kontakt na sociálního pracovníka obce, ve které má zájemce trvalé bydliště.


Postup při odmítnutí zájemce

Zařízení může odmítnout zájemce pouze z důvodů stanovených zákonem:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

S odmítnutým zájemcem je celá situace projednána, jsou mu vysvětleny důvody pro odmítnutí a nabídnuty kontakty na další služby v rámci okresu /kraje, které mohou jeho situace řešit. Současně dochází k předání kontaktů na sociálního pracovníka obce, kde má odmítnutý zájemce trvalé bydliště.