Základní informace

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí v rámci především Pardubického kraje.


Poslání

Posláním týdenního stacionáře je zajistit osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením z okresu Ústí nad Orlicí ubytování, podporu a pomoc v péči o sebe, ale i v každodenních a zájmových aktivitách s ohledem na jejich individuální potřeby.


Cílová skupina

Týdenní stacionář je určen osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí v rámci především Pardubického kraje.

Zařízení přijímá osoby s mentálním postižením, osoby se zaléčenou a dále léčenou psychiatrickou diagnózou, které jsou schopny dodržovat stanovená pravidla týdenního stacionáře.


Cíle služby

Cílem služby je:

 • Uživatel, který je soběstačný a samostatný zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a o své zdraví, v péči o domácnost, při řešení různých životních situací
 • Uživatel, který je spokojený a jeho potřeby a přání jsou respektovány a zahrnuty do individuálního plánu
 • Uživatel, který má zachovány přirozené kontakty s rodinou a spolupráce s rodinou uživatele
 • Uživatel, který komunikuje a navazuje sociální vztahy s dalšími uživateli i se svým okolím, žije společenským, kulturním a sportovním životem
 • Uživatel, který se orientuje a chápe okolní svět, využívá dostupných služeb a zdrojů
 • Uživatel, který aktivně využívá svůj volný čas, věnuje se zájmovým činnostem
 • Uživatel, který získává a upevňuje své pracovní schopnosti a dovednosti, aby se mohl zapojit do pracovního procesu

 Dlouhodobé cíle služby:

 • Zajistit maximálně smysluplnou náplň života uživatelů v každé životní etapě prostřednictvím základních činností týdenního stacionáře a činností nad rámec základních činností (rekreační pobyty, sportovní olympiády, apod.)
 • Zajistit dlouhodobé fungování týdenního stacionáře
 • Usilovat o zřízení celoročního chráněného bydlení

Principy služby

 • Jedinečnost každého uživatele, jeho volba a potřeby, individuální přístup a práva uživatele
 • Partnerský a rovný přístup mezi uživateli, vztahy založené na úctě a respektu, vytváření kvalitních mezilidských vztahů
 • Kvalitní vztahy mezi uživateli a personálem, týmová spolupráce a přátelské prostředí.
 • Spolupráce s ostatními subjekty, s ostatními službami i s veřejností

Poskytované základní činnosti

Týdenní stacionář poskytuje:

 • ubytování,
 • stravu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výše uvedené skupině uživatelů jsou základní činnosti v týdenním stacionáři poskytovány v rámci stanoveného harmonogramu dne, harmonogramu práce a popisu práce jednotlivých profesí u zaměstnanců týdenního stacionáře.

Základní činnosti jsou poskytovány v týdenním stacionáři, ale i formou rekondičních a rekreačních pobytů, výletů a účastí na společenských, kulturních i sportovních akcích mimo týdenní stacionář, v rámci základní rehabilitace.

Celý proces poskytované služby směřuje k maximální samostatnosti a soběstačnosti uživatele.

Služba si zároveň zachovává pravidelnost v harmonogramu dne, která slouží k lepší orientaci v denních i životních cyklech uživatelů.

Fakultativní služby nejsou poskytovány.


Provozní doba

pondělí – pátek            6.00 – 17.00 hod nepřetržitě

Výjimečně o víkendech v době rekondičních pobytů a speciálních olympiád.


Kapacita služby

18 klientů (18 lůžek)