Co dělat když … Postupy pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty pečovatelské služby

1. Ztratil/a jsem klíče, zabouchl/a jsem si dveře od bytu/domu.

Pokud mají Vaši rodinní příslušníci rezervní klíč, zavolejte jim.
V případě, že u sebe nemáte telefon, požádejte o pomoc sousedy – možná máte rezervní klíč uložený u souseda. Zkuste ho navštívit a zeptat se.
Pokud se jedná o byt v domě Na Pláni 1343, pak můžete volat Městskou Policii (156) – která má rezervní klíče od bytů.
Pokud se jedná o byty v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), a máte uložený rezervní klíč na Městské policii v Ústí nad Orlicí, pak můžete volat pro otevření bytu Městskou policii.
Existuje ještě možnost zavolat Hasiče (150), kteří Vám mohou byt také otevřít – tento postup může znamenat i násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na bytovém zařízení.
Pokud dojde k výměně zámku, od kterého má klíč Městská policie nebo Pečovatelská služba – nezapomeňte jim sdělit tuto skutečnost a odevzdat nový klíč!

2. V mém bytě / domě začne hořet.

Pokuste se rychle vyhodnotit situaci a menší požár můžete zkusit uhasit svépomocí (nejlépe hasícím přístrojem, pokud je k dispozici – můžete použít i mokrý hadr, deku).
Pokud se oheň uhasit nedaří nebo se jedná o požár většího rozsahu, opusťte prostory a volejte Hasiče. V zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (kouř se zpočátku drží u stropu).
Z okna nebo balkonu na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku apod., event. tlučte do topení nebo zdi.
Nezapomeňte, že každý požár (i uhašený) je nutné ohlásit Hasičům.

3. Pracovník poškodil majetek v mojí domácnosti.

Informujte vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovnici ihned, jak ke škodě dojde.
Pracovník s Vámi sjedná způsob úhrady škody.

4. Byl/a jsem pracovníkem okraden/a, obvinil/a jsem pracovníka z krádeže.

Danou situaci nejprve oznamte vedoucí pečovatelské služby.
Situaci prošetří vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice a ředitelka.
Pokud budete souhlasit, mohou se tito pracovníci vydat do Vaší domácnosti a pokusit se věc najít, nebo Vás požádají, zda byste ještě jednou prohlédl svoji domácnost, zda věc nenajdete.
Pokud s uvedeným postupem nesouhlasíte, nebo se věc nenajde, bude přivolána Policie ČR, aby danou věc prošetřila.

5. Pracovník mně špatně vrátil / nevrátil peníze (na nákup, na zaplacení úhrady apod.)

Postupuje se dle Vnitřních pravidel pro poskytování PS.
Do sešitu na nákupy pro klienty je zapsána přijatá částka. Klient částku podepíše a pak po vyúčtování nákupu (pokladním lístkem) je vrácená částka klientem opět podepsaná.
U vybírání peněz přes Obálku obdrží klient při předávání peněz Stvrzenku, kde je napsaná částka, která se vybírá a datum, za který měsíc je tato částka. Pokud klient při placení úhrady a obědů do Obálky dá větší částku peněz než je napsaná, pracovník tuto částku napíše na Obálku a následuje vrácení do 5 dnů proti podpisu klienta v Obálce.
Danou situaci nejprve prošetří vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice a ředitelka.
Pokud s uvedeným postupem nesouhlasíte, bude přivolána Policie ČR, aby danou věc prošetřila.

6. Uvízl/a jsem ve výtahu.

V případě, že nastanou živelní události (bouřka, vichřice a podobně), předejděte možným problémům a výtah nepoužívejte!
Pokud i přesto ve výtahu uvíznete, je možné, že nebude fungovat ani nouzové osvětlení v kleci – pokud je instalováno. V tomto případě se spolehněte na osoby, které jsou vně, a jakýmkoli způsobem jim dejte na vědomí, že se nacházíte uvězněni ve výtahové kleci (boucháním, křikem apod.).
Stiskněte tlačítko ALARM (označeno zvonečkem), měli byste být spojeni s dispečinkem servisní firmy a následně sdělte, kde se nacházíte (adresa domu, a přibližně patro, ve kterém se nacházíte a počet osob). Vyčkejte příjezdu servisního technika.
Máte-li u sebe mobilní telefon, ve výtahu na štítku je číslo na servisní firmu – můžete volat přímo na dispečink – informujte o situaci (oznamte adresu domu a zhruba patro, ve kterém se nacházíte a počet osob) a vyčkejte příjezdu servisního technika.
Pokud u sebe nemáte mobilní telefon, pak mohou volat servisní firmu osoby vně – telefonní číslo se nachází často i na štítku někde vedle výtahu.
Není li možno kontaktovat servisní firmu volejte 150 – Hasičský záchranný sbor.
Vezměte však v úvahu, že zásah hasičů může být placený.
Vždy vyčkejte příjezdu servisního technika nebo Hasičů. Nesnažte se sami sebe nebo jinou osobu z klece vyprošťovat sami!
Doporučujeme Vám uložit si telefonní číslo na servisní firmu a vždy u sebe nosit mobilní telefon (i když jdete jenom dolů pro poštu do schránky).

7. Nepřišel pracovník pečovatelské služby ve sjednanou dobu.

Sjednaná hodina úkonu je orientační (+ – 15 minut).
Vedoucí pečovatelské služby / sociální pracovnice zajistí provedení úkonu jinou pracovnicí – pokud se jedná o úkon, který je možné přesunout (např. úklid domácnosti), domluví s Vámi náhradní termín poskytnutí úkonu.
Absenci pracovníka projedná vedoucí pečovatelské služby spolu s ředitelkou a stanoví sankci pracovníkovi.
V případě náhlých krizových situací (např. ledovka) mohou být úkony zrušeny a budou provedeny v nejbližším možném termínu.

8. Pracovník přišel se zpožděním.

Sjednaná hodina úkonu je orientační (+ – 15 minut).
Každý pracovník má vypracovaný časový harmonogram s péčí u klientů. Pokud dojde k prodlevě sjednaného času, může se jednat o náhlé řešení krizové situace u jiného klienta, kdy je přednější ochrana života. Pečovatelská služba má územní působnost v rámci města Ústí nad Orlicí a to včetně jeho přilehlých částí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí – při přesunech tedy může dojít k možné prodlevě.

9. Chodí ke mně pokaždé jiný pracovník, pořád se střídají.

Pracovníci pečovatelské služby pracují v tzv. nerovnoměrně rozvržené pracovní době – chodí do práce i o víkendech nebo o svátcích – za tyto dny jim pak náleží volno dle zákona a v práci je ten den jiný pracovník, který k Vám přijde na provedení úkonu pečovatelské služby. Pracovníci také čerpají dovolenou, chodí k lékaři, musí se účastnit vzdělávacích akcí. Proto Vás prosíme o spolupráci a pochopení, pokud k Vám přijde jiná pečovatelka. Ráda Vám nabídne pomoc a podle Vašich přání a zvyklostí péči zajistí stejně, jako ta tzv. „vaše“.
S ohledem na výše uvedené není možné zajistit, aby k Vám chodila pouze jedna stejná pečovatelka.
Pokud jste hospitalizováni v nemocnici, většinou se o Vás bude starat každý den jiná sestřička nebo i lékař. Ani v silách zdravotnického personálu není, aby mohl každý den být 24 hodin denně dostupný pro pacienty. Stejně tak je tomu i v našem případě.

10. Mám infekční onemocnění.

Při podezření či zjištění výskytu infekčního  (koronavirus, MRSA, atp.) zůstaňte doma a kontaktujte nejdříve telefonicky svého praktického lékaře. Vyčkejte na pokyny od lékaře.
Krajská hygienická stanice doporučí, případně nařídí protiepidemická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění – to se týká i úkonu pečovatelské služby – během doby Vaší izolace mohou být poskytovány pouze ty nejnutnější úkony.

11. Poranil/a jsem se, mám úraz.

Pracovník pečovatelské služby je oprávněn poskytnout základní úkony první pomoci, základního nezbytného ošetření v rámci první pomoci (tzn. použití náplasti, obvazu, dezinfekce).
Pečovatelská služba neposkytuje zdravotní úkony – proto volejte Rychlou zdravotnickou službu (155).

12. Pracovník mě sexuálně obtěžuje.

Neprodleně tuto skutečnost oznamte ředitelce/ vedoucí pečovatelské služby / sociální pracovnici nebo někomu z Vaší rodiny – následně bude řešit Policie ČR a pro pracovníka budou vyvozeny důsledky.

Vypracoval: kolektiv pracovníků Pečovatelské služby