Výpůjčka obytné jednotky

K 30.6.2023 končí režim výpůjčky obytných jednotek v domě Na Pláni 1343 a dochází k přechodu na nájemní smlouvy. Správu budovy přebírá společnost Tepvos, byty budou obsazovány bytovou komisí Města Ústí nad Orlicí.

 


Sjednání výpůjčky obytné jednotky

1. Na výpůjčku v domě Na Pláni 1343 se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně v sídle Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

Obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 jsou určeny :
• občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CSP je oprávněno v tomto domě poskytovat bydlení osobám, kterým se neposkytují sociální služby, ale jsou:

• držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osobami, které pobírají příspěvek na péči nebo poživateli invalidního důchodu
• osobami s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který dle vyjádření lékaře omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

V těchto obytných jednotkách jsou poskytovány služby sociální péče – pečovatelská služba.

Obytné jednotky jsou ve velikosti 1+0 (pro 1 osobu) a 1+1 (možné pro 2 osoby – manželská dvojice, partneři, apod.)

2. Se zájemcem jedná sociální pracovnice pro budovu Na Pláni 1343.

3. Sociální pracovnice provede tzv. sociální šetření. Během něj probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace, s čím může pečovatelská služba pomoci.

Tiskopisy pro přijetí tvoří:

1. Žádost o umístění 1343 – od 1.6.2020

2. Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

3. Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Ostatní tiskopisy a dokumenty naleznete zde.

Vyjádřením praktického lékaře na žádosti je nutné doložit, že zdravotní stav zájemce mu umožní samostatné bydlení v obytné jednotce s poskytovanou službou sociální péče.

4. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny a je v době podání žádosti volná obytná jednotka, následuje sepsání Smlouvy o výpůjčce obytné jednotky a jejích příloh a Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Sociální pracovnice se domlouvá se zájemcem na termínu nastěhování a dalších podrobnostech.

5. Pokud v době podání žádosti není volná obytná jednotka, je žádost zájemce umístěna do pořadníku žadatelů o umístění.

Žádosti jsou vedeny dle data podání a při uvolnění bytu vybírá komise z těchto žádostí nejvíce potřebné zájemce.

 

Fotografie obytné jednotky o velikosti 1+0

 


Ukončení výpůjčky obytné jednotky

V případě ukončení výpůjčky obytné jednotky v domě Na Pláni 1343 (např. z důvodu nespokojenosti, úmrtí, přestěhování, odchodu do domova pro seniory, apod.) kontaktujte prosím sociální pracovnici (viz Kontakty).

Bude s Vámi sepsána Dohoda o ukončení výpůjčky nebo Výpověď a domluvíte se na postupu, co a kdy je nutné zařídit.


Domy s byty zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)

Zájemce o bydlení v domech na adrese Na Pláni 1432, 1433, 1434 nebo Kladská 1501, 1502, 1503, případně T. G .Masaryka 105, podá žádost o umístění na Odbor správy majetku města, p. Hudečková Alena. O umístění žadatelů rozhoduje bytová komise, nikoliv Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí.

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu