WHISTLEBLOWING – Ochrana oznamovatelů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, s účinností od 1. 8. 2023, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se upravuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).


Oznámení se týká informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana oznamovatelů spočívá v zákazu uplatnění odvetných opatření, a to zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,

 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

 • přeložení nebo převedení na jinou práci.


Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat:

 1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 1. ústně v budově Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7, 2. patro, kancelář č. 303. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,

 2. písemně na adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“,

 3. telefonicky na telefonním čísle 465 514 323 nebo 736 516 265,

 4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@muuo.cz,

 1. prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).


Příslušná osoba pro vyřizování oznámení:

Bc. Zdeňka Nováková

telefonní číslo 465 514 323 nebo 736 516 265

e-mailová adresa whistleblowing@muuo.cz

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3  písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.