Základní informace

Pečovatelská služba zajišťuje komplexní péči dle zákona č. 108/2006 Sb. a podle zakázky klienta v jeho domácnosti . Služba je poskytována na území města Ústí nad Orlicí a ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí (tj. obec Sopotnice, České Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Dlouhá Třebová, Řetová, Řetůvka, Hrádek, Jehnědí, Voděrady, Sudislav nad Orlicí, Orlické Podhůří, Brandýs nad Orlicí, Libchavy, Velká Skrovnice).


Poslání

Posláním pečovatelské služby je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

Jedná se o terénní a ambulantní služby, dle individuálních potřeb klientů, které se poskytují přímo v jejich domácnostech.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, kterým je služba určena tvoří:

Osoby s chronickým onemocněním, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoby se zdravotním postižením – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují ke zvládnutí této skutečnosti pomoc jiné osoby.

Senioři – osoby se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost a vzhledem ke svému věku, sociálnímu nebo zdravotnímu stavu, potřebují podporu a pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Výše uvedeným cílovým skupinám jsou služby poskytovány na základě potřebnosti, a bez omezení věku.


Provozní doba

Terénní pečovatelská služba:

pondělí – pátek                    6.30 – 20.00 hod

sobota, neděle, svátek        7.00 – 20.30 hod

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

pracovní dny                       6.30 – 15.00 hod


Kapacita služby

Terénní pečovatelská služba:

okamžitá kapacita: 10 klientů

roční kapacita:        275 klientů

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

okamžitá kapacita: 2 klienti

roční kapacita:        30 klientů


Sídlo služby

Terénní pečovatelská služba:

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Ambulantní pečovatelská služba (středisko osobní hygieny):

Na Pláni 1343 a 1432, 562 06 Ústí nad Orlicí


Základní činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách ve znění pozdějších předpisů:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí: dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí.

Pečovatelská služba dále poskytuje základní a odborné sociální poradenství 

Tyto činnosti jsou poskytovány způsobem, jak je podrobněji upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Můžeme Vám pomoci s:

 • osobní hygienou (je možné využít naše bezbariérové středisko osobní hygieny),
 • přesunem na lůžko/z lůžka/v domácnosti/ze schodů/do schodů,
 • oblékáním, svlékáním nebo obutím,
 • úklidem v domácnosti,
 • s nákupy a drobnými pochůzkami na úřadech nebo u lékaře,
 • podáním jídla a pití, přivezeme oběd až do domácnosti,
 • kontrolou Vašeho stavu během dne nebo kontrolou užití předepsaných léků,
 • doprovodem k lékaři nebo na úřady – lze i autem pečovatelské služby.

Činnosti, které si klient zvládne zajistit sám (nebo jeho rodina), tak pečovatelská služba nezajišťuje.

Středisko osobní hygieny

Středisko osobní hygieny (SOH) je součástí ambulantní pečovatelské služby a je bezbariérové – tzn. že ho mohou využít osoby, které nemají pro osobní hygienu ve své domácnosti vyhovující podmínky. Činnosti v SOH se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Do SOH se klient dostane / dopraví sám, nebo je možné ho dovézt autem pečovatelské služby.

 

Vybavení SOH:

 • zvedací zařízení
 • perličková koupel
 • bezbariérový sprchový kout se sedačkou
 • vana
 • protiskluzová podložka
 • WC

Adresa SOH:

 • Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
 • Na Pláni 1432, 562 06 Ústí nad Orlicí (zde není perličková koupel)

Provozní doba SOH:

 • 6.30 – 15.00 hod, po – pá

Cíle služby

Cílem terénní pečovatelské služby je:

 • poskytnout podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích
 • umožnit klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím
 • žít běžným způsobem života svých vrstevníků
 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • při činnostech Pečovatelské služby podporovat samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí

Cílem ambulantní pečovatelské služby je:

 • poskytnout všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • pomocí Střediska osobní hygieny umožnit hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen autem Pečovatelské služby

Principy služby

Při poskytování pečovatelské služby se řídíme těmito principy:

 • Přizpůsobení služby běžnému způsobu života.
 • Přizpůsobení služby individuálním potřebám uživatele.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Respektování principu individualizace služeb.
 • Dodržování práv klientů, dbáme na partnerský a rovný přístup k uživatelům.
 • Respektování volby klientů.
 • Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů, včetně vztahů mezi uživateli a personálem.
 • Dodržování empatických vztahů.
 • Důraz na týmovou spolupráci.
 • Důraz na přátelské prostředí.
 • Poskytování komplexních služeb ve spolupráci s ostatními subjekty.
 • Důraz na kvalitní poskytování služeb.