Základní informace

1. Oficiální název

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857156

DIČ: CZ70857156

 

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – sídlo organizace a pečovatelské služby

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – týdenní stacionář

Čs. armády 262, 562 01 Ústí nad Orlicí

 


 

2. Právní forma

Příspěvková organizace města Ústí nad Orlicí

 


 

3. Bankovní spojení 

20835611/0100 (Komerční banka, a.s.)

Nejsme plátci DPH.

 


 

4. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listinné)

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

 

b) Úřední hodiny podatelny

Podatelnu představuje ředitelna a kancelář administrativního pracovníka.

Provozní doba je od 8.00 do 15.00 hod.

 

c) Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

info@csp-uo.cz

 

d) Identifikátor datové schránky

ngwkg5d

 

e) Jiné možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští

e-mailové adresy jednotlivých pracovníků uvedené v sekci Kontakty

 

f) Přehled výstupních datových formátů dokumentů v digitální podobě dle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb:

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving, ISO 19005)

PNG (Portable Network Graphics, ISO/IEC 15948)

TIF/TIFF (Tagged Image File Format, revize 6 – nekomprimovaný)

JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group FIle Interchange Format, ISO/IEC 10918)

MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2, ISO/IEC 13818)

MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1, ISO/IEC 11172)

GIF (Graphics Interchange Format)

MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2 nebo MPEG-2 Audio Layer 2)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3 nebo MPEG-2 Audio Layer 3)

WAV (Waveform Audio Format), modulace PCM (Pulse-code modulation)

XML (Extensible Markup Language Document), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD (Document Type Definition)

 

Přehled dalších datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:

PDF (Portable Document Format)

TXT (prostý text)

RTF (Rich Text Format)

DOC  (MS Word Document)

XLS (MS Excel Spreadsheet)

PPT (MS PowerPoint Presentation)

 

Přijímané datové formáty jsou stanoveny ve stejném rozsahu pro obě možnosti podání (tzn. prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo e-mailem / veřejné sítě Internet).

 

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

Organizace neumožňuje příjem na přenosných technických nosičích dat (CD, USB flashdisky, apod.) z důvodu možného výskytu škodlivých kódů.

 

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem („škodlivý kód“)

Datové zprávy, u kterých bude zjištěn škodlivý kód (např. vir), budou zničeny. V případě doručení neúplné nebo poškozené datové zprávy, nebo zprávy v nepřijímaném formátu, je odesílatel (pokud je známý) vyzván k nápravě, jinak nebude tato zpráva zpracována.

 

i) Důsledky vad dokumentů

Pokud CSP zjistí, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě a stanoví postup pro odstranění.

Pokud se nepodaří CSP vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, CSP tento dokument dále nezpracovává.

Pokud se nepodaří zjistit kontaktní údaje odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, CSP tento dokument dále nezpracovává.

CSP postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v niž je obsažen, je neúplný nebo nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě – CSP tento dokument dále nezpracovává.

 


 

5. Poskytování informací 

a) Běžné dotazy

Běžné dotazy lze podat na adresu info@csp-uo.cz nebo telefonicky.

 

b) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („informační zákon“)

CSP je povinno Vám poskytnout pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí. Informační zákon se také nevztahuje na informace, jejichž poskytování upravuje komplexně jiný zákon.

Nejprve se pokuste informace dohledat. Pokud se Vám nepodaří najít, co hledáte, pak o informace požádejte.

Žádost o informace může podat jak fyzická, tak právnická osoba.

Žádost můžete podat:

 • ústně (osobně nebo telefonicky),
 • nebo písemně (prostřednictvím pošty, e-mailem nebo datové schránky – ID datové schránky ngwkg5d).

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdrží.

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Jako fyzická osoba musíte v žádosti uvést:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu (v případě, že není přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště),
 • a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická, tj. e-mailová, adresa).

Pokud žádost podáváte prostřednictvím právnické osoby, musíte v žádosti uvést:

 • název,
 • identifikační číslo osoby,
 • adresu sídla,
 • a adresu pro doručování, pokud se liší od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze ze závažných důvodů. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna např. na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti CSP, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud CSP odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se můžete odvolat. Odvolání můžete podat povinnému subjektu do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací: 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


 

6. Informace k ochraně oznamovatelů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, s účinností od 1. 8. 2023, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se upravuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).

Oznámení se týká informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana oznamovatelů spočívá v zákazu uplatnění odvetných opatření, a to zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,

 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

 • přeložení nebo převedení na jinou práci.

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat:

 1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
 1. ústně v budově Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7, 2. patro, kancelář č. 303. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,

 2. písemně na adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“,

 3. telefonicky na telefonním čísle 465 514 323 nebo 736 516 265,

 4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@muuo.cz,

 1. prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

Příslušná osoba pro vyřizování oznámení:

Bc. Zdeňka Nováková

telefonní číslo 465 514 323 nebo 736 516 265

e-mailová adresa whistleblowing@muuo.cz

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3  písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. 


 

7. Organizační struktura

Organizační schéma

 


 

8. Historie

 

 


 

9. Výroční zprávy

2010

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2010

2011

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2011

2013

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2013

2014

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2014

2015

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2015

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2015

2016

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2016

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2016

2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2017

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

2018

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

2019

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2019

2020

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2020

2021

Vyroční zpráva CSP 2021

2022

Výroční zpráva CSP 2022