Základní informace

1. Oficiální název

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857156

DIČ: CZ70857156

 

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – sídlo organizace a pečovatelské služby

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – týdenní stacionář

Čs. armády 262, 562 01 Ústí nad Orlicí

 


 

2. Právní forma

Příspěvková organizace města Ústí nad Orlicí

 


 

3. Bankovní spojení 

20835611/0100 (Komerční banka, a.s.)

Nejsme plátci DPH.

 


 

4. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listinné)

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

 

b) Úřední hodiny podatelny

Podatelnu představuje ředitelna a kancelář administrativního pracovníka.

Provozní doba je od 8.00 do 15.00 hod.

 

c) Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

info@csp-uo.cz

 

d) Identifikátor datové schránky

ngwkg5d

 

e) Další možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští

e-mailové adresy jednotlivých pracovníků uvedené v sekci Kontakty

 

f) Přehled výstupních datových formátů dokumentů v digitální podobě dle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb:

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving, ISO 19005)

PNG (Portable Network Graphics, ISO/IEC 15948)

TIF/TIFF (Tagged Image File Format, revize 6 – nekomprimovaný)

JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group FIle Interchange Format, ISO/IEC 10918)

MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2, ISO/IEC 13818)

MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1, ISO/IEC 11172)

GIF (Graphics Interchange Format)

MP2 (MPEG-1 Audio Layer 2 nebo MPEG-2 Audio Layer 2)

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3 nebo MPEG-2 Audio Layer 3)

WAV (Waveform Audio Format), modulace PCM (Pulse-code modulation)

XML (Extensible Markup Language Document), kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD (Document Type Definition)

 

Přehled dalších datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:

PDF (Portable Document Format)

TXT (prostý text)

RTF (Rich Text Format)

DOC  (MS Word Document)

XLS (MS Excel Spreadsheet)

PPT (MS PowerPoint Presentation)

 

Přijímané datové formáty jsou stanoveny ve stejném rozsahu pro obě možnosti podání (tzn. prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo e-mailem / veřejné sítě Internet).

 

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

Organizace neumožňuje příjem na přenosných technických nosičích dat (CD, USB flashdisky, apod.) z důvodu možného výskytu škodlivých kódů.

 

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem („škodlivý kód“)

Datové zprávy, u kterých bude zjištěn škodlivý kód (např. vir), budou zničeny. V případě doručení neúplné nebo poškozené datové zprávy, nebo zprávy v nepřijímaném formátu, je odesílatel (pokud je známý) vyzván k nápravě, jinak nebude tato zpráva zpracována.

 

i) Důsledky vad dokumentů

Pokud CSP zjistí, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě a stanoví postup pro odstranění.

Pokud se nepodaří CSP vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, CSP tento dokument dále nezpracovává.

Pokud se nepodaří zjistit kontaktní údaje odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, CSP tento dokument dále nezpracovává.

CSP postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v niž je obsažen, je neúplný nebo nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě – CSP tento dokument dále nezpracovává.

 


 

5. Poskytování informací 

a) Běžné dotazy

Běžné dotazy lze podat na adresu info@csp-uo.cz nebo telefonicky.

 

b) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („informační zákon“)

CSP je povinno Vám poskytnout pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí. Informační zákon se také nevztahuje na informace, jejichž poskytování upravuje komplexně jiný zákon.

Nejprve se pokuste informace dohledat. Pokud se Vám nepodaří najít, co hledáte, pak o informace požádejte.

Žádost o informace může podat jak fyzická, tak právnická osoba.

Žádost můžete podat:

  • ústně (osobně nebo telefonicky),
  • nebo písemně (prostřednictvím pošty, e-mailem nebo datové schránky – ID datové schránky ngwkg5d).

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdrží.

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Jako fyzická osoba musíte v žádosti uvést:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • adresu místa trvalého pobytu (v případě, že není přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště),
  • a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická, tj. e-mailová, adresa).

Pokud žádost podáváte prostřednictvím právnické osoby, musíte v žádosti uvést:

  • název,
  • identifikační číslo osoby,
  • adresu sídla,
  • a adresu pro doručování, pokud se liší od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze ze závažných důvodů. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna např. na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti CSP, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud CSP odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se můžete odvolat. Odvolání můžete podat povinnému subjektu do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací: 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


 

6. Informace k ochraně oznamovatelů

Dne 23.10.2019 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tato směrnice má chránit oznamovatele (tzv. whistleblowery).

Whistleblowing je anglický výraz odvozený od slovního spojení „to blow the whistle“, tj. zapískat na píšťalku nebo v přeneseném smyslu upozornit, že se nehraje podle pravidel. Whistleblower poskytuje informace osobám nebo institucím, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit.

Příjem oznámení zajišťuje tzv. příslušná osoba. Příslušnou osobou je v CSP stanovena Mgr. Radka Vašková, ředitelka. V případě její nepřítomnosti zastupuje Věra Rozlílková, ekonomka.

 

Příjem oznámení může být :

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,

b) ústně – osobně  i telefonicky.

Podání v listinné podobě je možné zaslat poštou na adresu sídla organizace Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí nebo vhodit do označené schránky v přízemí budovy na uvedené adrese. Zásilku je nutné označit „Pouze k rukám příslušné osoby“.

V případě telefonického podání se jedná o telefonní číslo přímo na příslušnou osobu, popř. zastupující osobu v její nepřítomnosti:

+420 606 512 972 Mgr. Radka Vašková, ředitelka

+420 777 807 510 Věra Rozlílková, ekonomka – zástupce

Elektronické podání oznámení je možné na e-mailovou adresu whistleblowing@csp-uo.cz.

 

Oznamovatel je vyrozuměn do 7 dnů o přijetí jeho oznámení.

Oznamovatel je vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení o posouzení důvodnosti oznámení a informován o výsledcích posouzení (lhůtu lze prodloužit  o 30 dnů, nejvýše dvakrát – tzn. že maximální možná lhůta pro posouzení důvodnosti oznámení a informování oznamovatele činí celkem 90 dnů).

Příslušná osoba se nebude zabývat oznámením, které má vulgární charakter.

Oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let.

 


 

7. Organizační struktura

 


 

8. Historie